NOT OFFICIALLY

PHOTOGRAPHY : OLGA VOYCHIK

STYLIST : ILYA FESENKO

MAKE UP & HAIR : LIUNDMYLA AGAKHANOVA  

MODEL : SONYA

PICTURE ON TOP :

DRESS BY THEO

TOTAL LOOK BY BOBKOVA

TOTAL LOOK BY BOBKOVA

DRESS BY THEO

TOTAL LOOK BY BOBKOVA

EARRINGS BY THEO

SUIT & SHIRT BY THEO

EARRINGS BY BOBKOVA

DRESS BY YULIA YEFIMTCHUK 

SHOES BY BOBKOVA

SHIRT & JACKET BY THEO

DRESS BY THEO

SHOES BY BOBKOVA

© COPYRIGHT 2021 FOUDRE MAGAZINE