1.jpg

NOT OFFICIALLY

PHOTOGRAPHY : OLGA VOYCHIK

STYLIST : ILYA FESENKO

MAKE UP & HAIR : LIUNDMYLA AGAKHANOVA  

MODEL : SONYA

PICTURE ON TOP :

DRESS BY THEO

2.jpg

TOTAL LOOK BY BOBKOVA

3.jpg

TOTAL LOOK BY BOBKOVA

4.jpg

DRESS BY THEO

5.jpg

TOTAL LOOK BY BOBKOVA

EARRINGS BY THEO

6.jpg

SUIT & SHIRT BY THEO

EARRINGS BY BOBKOVA

7.jpg

DRESS BY YULIA YEFIMTCHUK 

SHOES BY BOBKOVA

8.jpg

SHIRT & JACKET BY THEO

9.jpg

DRESS BY THEO

SHOES BY BOBKOVA